Apmaksa un piegāde

Interneta veikala familand.eu (turpmāk - Internetveikals) īpašnieks ir 4Family OÜ (reģistrācijas numurs 14235907), atrašanās vieta: Harju apriņķis, Tallina, Vormsi 4-25, 13913. Pirkšanas-pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par precēm un cenām Pārdošanas nosacījumi ir spēkā, iegādājoties preces Internetveikalā. Internetveikalā realizētās produkcijas cenas norādītas pie precēm. Cenai tiek pieskaitīta maksa par preces piegādi. Maksa par preces piegādi ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Maksa par piegādi tiek atspoguļota, noformējot pasūtījumu. Informācija par preci sniegta Internetveikalā tieši pie preces. Pasūtījuma noformēšana Lai pasūtītu preci, izvēlēto preci jāievieto grozā. Lai noformētu pasūtījumu, ir jāievada nepieciešamie dati un jāizvēlas piemērots preču piegādes veids. Pēc tam ekrānā tiek parādīts maksājuma apmērs, ko var veikt bankas vietnē, atverot saiti vai citādā veidā. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad maksājamā summa ir iemaksāta Internetveikala norēķinu kontā. Ja pasūtīto preci nevar piegādāt sakarā ar to, ka preces nav noliktavā vai cita iemesla dēļ, pircējam, tiklīdz iespējams, par to nosūta paziņojumu, bet samaksāto naudu (ieskaitot preces piegādes izmaksas) atmaksā nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 dienas no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Piegāde Preču piegāde tiek veikta uz šādām valstīm: Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva, Zviedrija, visa Eiropa. Preču piegādes izmaksas sedz pircējs, attiecīgā informācija par cenu ir parādīta pie piegādes veida. Sūtījumi Latvijā sasniedz galamērķa pircēja noteikto galamērķi 1-2 darbdienu laikā no brīža, kad stājas spēkā pirkšanas-pārdošanas līgums. Piegāde ārpus Igaunijas tiek veikta 14 kalendāra dienu laikā. Tiesības atgriezt preces Pēc pasūtījuma piegādes pircējs ir tiesīgs lauzt Internetveikalā noslēgto līgumu 14 dienu laikā [atkarībā no preces kategorijas pircējam var nebūt atgriešanas tiesību, šādā gadījumā nepieciešams sastādīt attiecīgo preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem arī jāatbilst  Saistību tiesību likuma 53. panta 4. rindkopā uzskaitītajiem nosacījumiem]. Atgriešanas tiesības nav piemērojamas, ja pircējs ir juridiska persona. Lai izmantotu 14 dienu tiesības atgriezt pasūtīto preci, prece nedrīkst būt lietota citādi, kā tikai, lai pārliecinātos par preces komplektāciju, īpašībām un darbderīgumu, tāpat kā tas ir atļauts preces pārbaudīšanai parastā veikalā. Ja prece tika izmantota nolūkā, kas nav nepieciešams, lai pārliecinātos par tās komplektāciju, īpašībām un darbderīgumu, vai ja uz tās ir novērojamas ekspluatācijas vai nolietojuma pēdas, Internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamās samaksas apmēru atbilstoši preces vērtības samazinājumam. Lai atgrieztu preci, jāiesniedz iesniegums par atteikšanos iegādāties preci, kuras veidlapu var atrast šeit: iesniegums par atteikšanos, un jānosūta uz elektroniskā pasta adresi info@4family.ee ne vēlāk kā 14 dienas pēc preces piegādes. Preces atgriešanas izmaksas sedz pircējs, izņemot gadījumus, kad atgriešanas iemesls ir tas, ka atgriežamais priekšmets neatbilst pasūtītajam (piem., nepareiza prece vai prece ar defektu). Pircējam prece jāatgriež 14 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas vai jāiesniedz apliecinājums par preces nodošanu tās piegādātājam iepriekš minētā perioda ietvaros. Saņemot atgriežamo preci, Internetveikals nekavējoties atmaksā pircējam visus izdevumus, kas radušies saskaņā ar līgumu, taču ne vēlāk kā pēc 14 dienām. Internetveikals var atteikties no maksājumu atmaksāšanas, kamēr lieta, kas ir līguma priekšmets, netiek saņemta atpakaļ, vai kamēr pircējs nesniedz pierādījumus, ka lieta nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Ja pircējs ir skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no vislētākā preču piegādes veida, Internetveikalam nav pienākuma atmaksāt patērētājam izmaksas, kas pārsniedz standarta piegādes veida izdevumus. Internetveikals ir tiesīgs anulēt pirkšanas-pārdošanas darījumu un pieprasīt pircējam atgriezt preci, ja Internetveikalā kļūdaini bija norādīta cena, kas ir ievērojami zemāka par preces tirgus cenu. Preces ar defektu Saskaņā ar līguma nosacījumiem, Internetveikals ir atbildīgs par pircējam pārdotās preces neatbilstību vai trūkumiem, kas pastāvēja jau tās nodošanas brīdī vai ir konstatētas divu gadu laikā no brīža, kad preces nodotas pircējam. Pirmajos sešos mēnešos pēc lietas nodošanas pircējam tiek pieņemts, ka defekts ir bijis jau lietas nodošanas brīdī. Atspēkot attiecīgo pieņēmumu ir Internetveikala pienākums. Atklājot trūkumus, pircējs ir tiesīgs vērsties Internetveikalā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@4family.e vai zvanot pa tālruni: +372 5622 7987. Internetveikals nav atbildīgs par trūkumiem, kas radušies pēc preces nodošanas pircējam. Ja Internetveikalā iegādātajai precei ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Internetveikals, Internetveikals bojāto preci remontē vai aizstāj. Ja preci nav iespējams saremontēt vai aizstāt, Internetveikals atmaksā pircējam visus izdevumus, kas radušies saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu. Internetveikals atbild uz patērētāja iesniegto sūdzību rakstiski vai pieļaujamā rakstveida reproducēšanas veidā 15 dienu laikā. Tiešais noiets un personas datu apstrāde Internetveikals izmanto pircēja sniegtos personas datus (ieskaitot vārdu, tālruņa numuru, adresi, elektronisko adresi, bankas rekvizītus) tikai, apstrādājot pasūtījumu un nosūtot preci pircējam. Internetveikals paziņo personas datus uzņēmumam, kas veic pārvadājumus, lai piegādātu preci. Internetveikals nosūta uz pircēja e-pasta adresi jaunumu sūtījumus vai reklāmas piedāvājumus tikai tad, ja pircējs ir izteicis atbilstošu vēlmi, ievadot savu e-pasta adresi vietnē, kā arī ir paziņojis par savu vēlmi saņemt tiešos pasta sūtījumus. Pircējs var jebkurā laikā atteikties no reklāmas piedāvājumu un jaunumu izsūtīšanas, paziņojot par to e-pasta vēstulē vai sekojot norādījumiem, kas sniegti elektroniskajā vēstulē ar reklāmas piedāvājumiem. Domstarpību atrisināšana Ja pircējam ir pretenzijas pret Internetveikalu, viņam par tām jāpaziņo uz e-pasta adresi info@4family.e vai zvanot pa tālruni: +372 5622 7987 Ja pircējs un Internetveikals nevar atrisināt strīdu vienojoties, pircējs var vērsties Patērētāju strīdu komisijā. Iepazīties ar lietas izskatīšanas nosacījumiem un iesniegt iesniegumu var šeit. Patērētāju strīdu komisijas kompetencē ir strīdu izšķiršana, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un Internetveikalu.  Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā notiek bez maksas. Pircējs var vērsties ES platformā, kas nodarbojas ar patēriņa strīdu risināšanu.